سبد خرید:

0 عدد - 0
سبد خرید شما خالی می باشد

0

عرضه زیباترین زیورآلات ساخته شده از گوهرهای طبیعی با قیمت استثنایی

کتاب و مقاله رایگان

page.
 1. 1
 1. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﭘﺎﻭﻟﯽ

  ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﭘﺎﻭﻟﯽ 

   ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﮑﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﻟﻔﮕﺎﻧﮓ ﭘﺎﻭﻟﯽ، ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۴۵ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪﺵ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ :ﺍﺻﻞ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﯼ ﭘﺎﻭﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺁﻟﺒﺮﺕ ﺍﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.

  ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
  ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ، ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
  ﻫﻤﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺳﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻫﺎﯼ :
  ⚡️ﺳﻄﺢ ﺍﻧﺮﮊﯼ
  ⚡️ﭼﺮﺧﺶ
  ⚡️ﻣﺪﺍﺭ

  ﮐﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺳﻪ ﻭﯾﮋﮔﯽ، ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﻫﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ .

  ﭘﺎﻭﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
  ﻫﯿﭻ ﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ !!

  پاﻭﻟﯽ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :

  ﺳﯿﺒﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﻫﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
  ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ " ﺍﺭﯾﮏ "

  ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﻋﺪﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ، ﻓﺮﺽ ﮐﻨﯿﺪ ﺁﻥ ﻋﺪﺩ ﺑﺰﺭﮒ 23 ﺑﺎﺷﺪ .

  ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮﺩ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ، ﺣﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﮐﻬﮑﺸﺎﻥ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﯿﺐ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﺑﻠﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﺶ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺁﻥ 23 ﺑﺎﺷﺪ .

  ﺣﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺩﺳﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺭﺍ ﺑﺮﻕ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ، ﺍﺯ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ، ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ ﺍﺭﯾﮏ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺜﻼ 26 ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ  ﻭ ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺍﻧﺘﻮﺍﻣﯽ 26 ﺑﻮﺩﻩ، ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ .

  ﺟﻬﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ، ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ . ﭘﺎﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

  ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﻫﺮ ﺷﯿﺌﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ .

  ﻭ ﺍﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ :
  ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺍﺻﻄﮑﺎﮎ ﮐﻮﭼﮏ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻡ ﻭ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ
  ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺍﻡ ﻧﺎﺳﺰﺍ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻭ ﯾﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ،
  ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺭﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺯﻧﺠﯿﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ .

  ﻫﺮ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺫﻫﻦ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ، ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺵ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
  ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ .


  "با گوهر سنگها سطح انرژی خود را ارتقا دهید و زنجیره ای از تغییرات مثبت را رقم بزنید"

 2. ویدئو

  گوهرها چگونه پدید آمدند

   

   

               
 3. سنگ های چاکراها

  ارتباط سنگهای مختلف با حوزه های انرژی بدن ( چاکراها )

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 4. کتاب و مقاله

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CRYSTAL HEALING and GEM THERAPY

  Ilse Truter

  Nelson Mandela University , Port Elizabeth · Drug Utilization Research Unit (DURU) / Department of Pharmacy

  Pharmacy, Clinical Pharmacology, Epidemiology

  DCom, BPharm, MSc, PhD
   

   

   


   

    


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Healing Crystals: The A - Z Guide to 430 Gemstones

  MICHAEL GIENGER

  : Michael Gienger Is the author of books such as

  Healing Crystals 2nd revised edition, 2014, by Earthdancer / Findhorn Press

  Healing Crystal First Aid Manual, 2006, by Earthdancer / Findhorn Press

  Gem Water, 2008, by Earthdancer / Findhorn Press

  Purifying Crystals, 2008, by Earthdancer / Findhorn Press

  Crystal Gifts, 2015, by Earthdancer /Findhorn Press

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 5. پزشکی تکمیلی - سنگ درمانی

   بسیاری از مردم سنگها را اشیائی بی اهمیت می دانند و تنها سنگهای قیمتی و جواهرات را آنهم صرفاً با دید زیور آلات زیبایی بخش می نگرند اما سنگها و جواهرات علاوه بر کاربردهای زینتی ،فوائد اعجاب انگیز دیگری هم دارند.

     دراصل هیچ یک از مخلوقات خداوند متعال در این دنیا ،بدون دلیل و علت بوجود نیامده و هریک آثار و خواصی دارند اگرچه اثرات و خواص درمانی سنگها ، در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه و استقبال مردم جهان قرار گرفته است، اما باید بدانیم که کاربرد سنگها برای درمان بیماریهای مختلف در قدیمی ترین تمدنهای بشری به چشم می خورد.
   
     در منابع قدیمی مکاتب درمانی مانند طب سنتی ایران، هند و چین به خاصیت درمانی سنگها اشاره‌های فراوانی شده است . دانشمندان صاحب نامی همچون ابن‌سینا، ابوریحان بیرونی و خواجه نصیرالدین توسی در آثارشان به ارزش‌های درمانی سنگ‌ها و گوهرهای ارزشمند اشاره کرده اند. رومیان نیز تحت تاثیر آموزه های یونان و سایر تمدنهای باستانی، همواره سنگهای صیقل داده شده را برای رفع بیماری استفاده می کردند.
   
     جنگجویان رومی سنگهای گوناگون را به عنوان عاملی برای خوش شانسی با خود حمل کرده و در زره و سپر و شمشیر خود از آنها استفاده می کردند. برخی درمانگران طبیعی از هزاران سال پیش با قراردادن سنگ‌های شفابخش بر نقاط مختلف بدن یا با تجویز آبی که سنگی خاص در آن قرار داده شده، درد بیماران خود را تسکین می ‌دادند و نتایج درمانی موفقیت‌آمیزی به دست می‌آوردند.
   
     امروزه افراد زیادی در جهان با داغ کردن یا سرد کردن سنگ‌های بستر رودخانه، دریا یا سنگهای آتشفشانی و قرار دادن آنها بر روی نقاط خاصی از بدن ، از خواص درمانی سنگها بهره می‌برند. درمانگران با استفاده از خواص سنگها به رفع استرس، تنش و فشارهای عصبی ناشی از کار روزانه، و حوادث پراسترس کمک می کنند.
   
     درمانگران رشته سنگ درمانی معتقدند در بدن مراکزى وجود دارد که به آنها مراکز انرژى یا چاکرا مى گویند. بیمارى ها در اثر بسته شدن این مراکز انرژى پدید مى آیند. سنگ هاى باارزش قادر هستند تا این گرفتگى ها را از بین ببرند و انرژى حیاتى را به صورت منظم و باارزش در بدن ما جارى کنند. خوبی و بدی سنگها زمانی برای ما معلوم می شود که از آنها استفاده کرده و آن را تجربه کنیم. لذا ضرورت دارد که در مورد سنگها شناخت پیدا کنیم و ماهیت و خواص آنها را دریابیم.
   
     در دین مبارک اسلام نیز استفاده ازبرخی سنگها و در دست داشتن انگشتر یا دیگر زینت آلات با نگین سنگهایی چون عقیق، فیروزه ، یاقوت ، زمرد ، جَزع یمانی ، دُرّ نجف و حدید صِینی به مومنین توصیه شده است. با مراجعه به کتب دینی، درمی یابیم که پیامبران و دیگر پیشوایان بزرگ دینی نیز غالباً نگین انگشتری از این سنگ ها بر دست داشته اند.
   
  بر روی بیشتر بخوانید کلیک نمایید  👈

استفاده از مطالب فروشگاه اینترنتی جم نیچر فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کليه حقوق اين سايت متعلق به فروشگاه اینترنتی جم نیچر می باشد.

Copyright © 2017 GEMNATURE.COM

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز پروفی.